Připomínáme našim členům  ČMMJ povinnost  zaplatit členský příspěvek na rok 2019 tak, aby platba byla na účtu ČMMJ nejpozději do 31. 12. 2018.

V případě, že členský příspěvek nebude zapsán do konce roku, členství v ČMMJ zaniká a tím i zákonné a úrazové pojištění. Dále upozorňujeme, že dle zákona o myslivosti musí mít platné pojištění všichni majitelé zbraní a držitelé platného loveckého lístku, i když myslivost aktivně nevykonávají.

 VÝŠE PLATBY NA  ROK  2018 

Řádný členský příspěvek………..pro členy do 65 let……………….……..800,- Kč

Členský příspěvek snížený…    ...pro členy  nad 65 let…………………..500,- Kč

Pro členy plně invalidní a pro studující denního studia do věku 26 let

 a učně do věku 18 let  ……………………………….…………………… ..500,- Kč

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání……………  ………………….. 550,- Kč 

Členství lze uhradit  na rok  2019,  2020,  a 2021.

Osoby, které uplatňují snížený členský příspěvek, musí doložit příslušný dokument. V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. 

VÝŠE PLATEB NA ROK   2019-2021

Řádný členský příspěvek.....pro členy do 65 let...................................1.000,- Kč

Příspěvek snížený...pro  členy nad 65 let................................................650,- Kč

Pro členy invalidní III. stupně a pro studující denního studia do věku 26 let

a učně do věku 18 let...........................................................................650,- Kč


Způsob úhrady:    

 1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS          

      v Táboře v úřední dny              v pondělí od 8.00 hod. – do 17.00 hod.

                                                         ve středu  od  8.00 hod. – do 17.00 hod.


2/Platbou na účet OMS v Táboře u České spořitelny: 0701673339/0800, v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo a do specifického 003, jinak není možno Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat.

V případě přímé platby na účet OMS  Vám  bude na základě telefonického  požadavku  ( 723 933 769 ) nebo e-mailem info@omstabor.cz  vygenerován a vytištěn z nového programu SW Diana platný členský průkaz a bude zaslán na mailovou adresu nebo poštou na vaši adresu.

3/Dále je možno platbu provést složenkou typu „C“ na adresu OMS Tábor, Koželužská 140,390 01 Tábor

. Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Členství je možné a zároveň velmi vhodné vyřídit i za celé myslivecké sdružení hromadně.

POJIŠTĚNÍ  U  HALALI, KTERÉ  JE  SOUČÁSTÍ  ČLENSKÉHO  PŘÍSPĚVKU ZAHRNUJE:

Zákonné pojištění odpovědnosti pro výkon práva podle § 48 zákona o myslivosti.

Úrazové pojištění související s výkonem práva myslivosti, zde lze sjednat i individuální

úrazové připojištění až na pětinásobek základního pojištění, což výrazně zvyšuje výši plnění při krytí škodné události.

Pojištění loveckého psa z odpovědnosti. Pojištění se vztahuje na škody způsobené  lovecky upotřebitelným psem při výkonu práva myslivosti.

 Zákonné a úrazové pojištění je rozšířeno u členů ČMMJ i na střelbu a ostatní činnosti na střelnicích a kynologických akcí.

Každý člen je  odpovědnostně pojištěn na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru toto pojištění se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného. V  případě, kdy odjíždíte do zahraničí za účelem lovu, je Vám tato pojistka vystavena na příslušném OMS.

Ve výluce z pojištění nejsou rodinní příslušníci, což je vzhledem ke skutečnosti, že mnoho členů je v příbuzenském poměru (syn, bratr, otec, děda, manželka, dcera), velmi důležité, protože tato výluka často bývá u jiných pojišťoven.

Pro členy ČMMJ je však nejzajímavější to, že v rámci individuálních pojistek u Halali je kromě zákonného rozsahu pojistného krytí, které je stanoveno zákonem o myslivosti navíc sjednána možnost skupinového pojištění. Rozsah tohoto skupinového pojištění je sjednán mezi vedením ČMMJ a pojišťovnou Halali.  Konkrétně se jedná o to, že pokud myslivecká organizace – myslivecké sdružení, honební společenstvo, lovecká společnost apod. má minimálně 80 % členů ČMMJ, pak platí:

- na společném honu, naháňce apod. pořádaném touto mysliveckou organizací, jsou pojištěni všichni účastníci (tzn. i honci) na úraz, na úraz jsou pojištěni i všichni účastníci na společných mysliveckých brigádách.

- na všech ostatních akcích např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci

  - při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci, navíc je člen ČMMJ pojištěn na střelnici na odpovědnost. (střelba na střelnicích není výkon práva myslivosti a nevztahuje se na tuto  činnost zákonné pojištění odpovědnosti uzavřené u jiných pojišťoven než pojišťovna Halali !!!)

Výhodné je pro statutární orgány mysliveckého sdružení, honebního společenstva anebo lovecké společnosti vědět to, že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. je velmi důležité zejména  u mysliveckých hospodářů. Tento funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce.  Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky a i ten, kdo je pověřen jen dílčím vedením honu – zaváděním střelců, vedením honců apod.


Další nabídky od pojišťovny Halali:

pojištění Standard a Exkluzive- s připojištěním psa ( od 5. měsíců do 10. let věku psa)

pojištění nemovitosti- při pojištění nemovitosti nad částku 2.500,- Kč dostanete jako dárek roční předplatné časopisu Myslivost.