PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 2016 – VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ

27.10.2015 09:40

PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ  POVINNÉHO  POJIŠTĚNÍ

 

Připomínáme našim členům  ČMMJ povinnost  zaplatit členský příspěvek na rok 2016.

 VÝŠE PLATBY NA  ROK  2016 

Řádný členský příspěvek………..pro členy do 65 let……………800,- Kč

Členský příspěvek snížený…    ...pro členy  nad 65 let…………500,- Kč

Pro členy plně invalidní a pro studující denního studia do věku 26 let

a učně do věku 18 let  ……………………………….……………500,- Kč

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání………….  550,- Kč 

 

Členství lze uhradit  na rok  2016,  2017,  2018.

Osoby, které uplatňují snížený členský příspěvek, musí doložit příslušný dokument. V případě plné invalidity (III. st.) je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze v obou případech  potvrdit pouze na jeden rok. 

Způsob úhrady:    

1/  Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS          

      v Táboře v úřední dny   

           v pondělí od 8.00 hod. – do 15.30 hod.

           ve středu  od  8.00 hod. – do 17.00 hod.

          v měsíci listopadu a prosinci bude úřední den rozšířen i na  pátek od 8.00 hod. - do 13.00 hod.

 

2/  Platbou na účet OMS v Táboře u České spořitelny: 0701673339/0800, v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo a do specifického 003, jinak není možno Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat.

V případě přímé platby na účet OMS  Vám  bude na základě  telefonického  požadavku  (723 933 769) nebo požadavku zaslaného na  e-mail info@omstabor.cz  vygenerován a vytištěn z nového programu SW Diana platný členský průkaz a bude zaslán na Vámi uvedenou mailovou adresu nebo klasickou poštou.

 

3/  Dále je možno platbu provést složenkou typu „C“ na adresu ČMMJ, z.s., OMS Tábor, Koželužská 140,390 01 Tábor 

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Členství je možné a zároveň velmi vhodné vyřídit i za celý myslivecký spolek hromadně.

POJIŠTĚNÍ  U  HALALI, KTERÉ  JE  SOUČÁSTÍ  ČLENSKÉHO  PŘÍSPĚVKU ZAHRNUJE:

Zákonné pojištění odpovědnosti pro výkon práva podle § 48 zákona o myslivosti.

Úrazové pojištění související s výkonem práva myslivosti.

Úrazové pojištění lze sjednat až na pětinásobek základního pojištění, což výrazně zvyšuje výši plnění při krytí škodné události.

Pojištění loveckého psa z odpovědnosti. Pojištění se vztahuje na škody způsobené  lovecky upotřebitelným psem při výkonu práva myslivosti.

 Zákonné a úrazové pojištění je rozšířeno u členů ČMMJ i na střelbu a ostatní činnosti na střelnicích a kynologických akcí.

Každý člen je  odpovědnostně pojištěn na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru toto pojištění se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného. V  případě, kdy odjíždíte do zahraničí za účelem lovu, je Vám tato pojistka vystavena na příslušném OMS.

Ve výluce z pojištění nejsou rodinní příslušníci, což je vzhledem ke skutečnosti, že mnoho členů je v příbuzenském poměru (syn, bratr, otec, děda, manželka, dcera), velmi důležité, protože tato výluka často bývá u jiných pojišťoven.

Pro členy ČMMJ je však výhodné í to, že v rámci individuálních pojistek u Halali je kromě zákonného rozsahu pojistného krytí, které je stanoveno zákonem o myslivosti navíc sjednána možnost skupinového pojištění. Rozsah tohoto skupinového pojištění je sjednán mezi vedením ČMMJ a pojišťovnou Halali.  Konkrétně se jedná o to, že pokud myslivecká organizace – myslivecký spolek, honební společenstvo, lovecká společnost apod. má minimálně 80 % členů ČMMJ, pak platí:

- na společném honu, naháňce apod. pořádaném touto mysliveckou organizací, jsou pojištěni všichni účastníci (tzn. i honci) na úraz, na úraz jsou pojištěni i všichni účastníci na společných mysliveckých brigádách.

- na všech ostatních akcích např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci

- při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci, navíc je člen ČMMJ pojištěn na střelnici na odpovědnost. (střelba na střelnicích není výkon práva myslivosti a nevztahuje se na tuto  činnost zákonné pojištění odpovědnosti uzavřené u jiných pojišťoven než pojišťovna Halali !!!)

Významné je pro statutární orgány mysliveckého spolku, honebního společenstva anebo lovecké společnosti vědět to, že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. je velmi důležité zejména  u mysliveckých hospodářů. Tento funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce.  Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky a i ten, kdo je pověřen jen dílčím vedením honu – zaváděním střelců, vedením honců apod.