DNE 1.ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb.,

05.03.2014 09:01

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2013 Sb. a nově stanoví doby lovu u dvou druhů zvěře, konkrétně u prasete divokého a siky japonského.

takto:

1. V § 1 písmeno I) zní:

„I) prase divoké-kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2. odst.1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,“

2. V § 1 písmeno n) zní:

„n) sika japonský-jelen a laň od 1.srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst.1,“

a kolouch od 1.srpna do 30.dubna s výjimkou uvedenou v §2 odst.1,

 

„ Dosud stanovená doba lovu pro prase divoké byla již v roce 2002 jednou prodloužena. Ministerstvo zemědělství přestoupilo z důvodu stále se zhoršující situaci v zemědělské prvovýrobě, k prodloužení doby lovu dospělé černé zvěře o jeden měsíc.

Nově však je ve vyhlášce stanoveno omezení lovu „bachyně vodící selata“.  Z důvodu ozřejmění tohoto omezení je uvedeno (zdroj www.cmmj.cz) následující.: pod pojmem bachyně vodící selata se rozumí samičí zvěř prasete divokého, která vodí selata ještě nepřebarvená, tedy“markazíny“. Ostatní bachyně, které jsou v tlupě již přebarvených selat, lze lovit v období od 1.srpna do 31. ledna následujícího roku.