Africký mor prasat v ČR (AMP)

(9. 7. 2018)

 

Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 147 nalezených uhynulých divokých prasat. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených ve vysoce rizikové oblasti, ve 131 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření 4 zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 717 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.

V oblasti s intenzivním odlovem bylo od začátku února zastřeleno 4650 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (784), Kroměříž (723) a Hodonín (711). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

 

(28.2.2018)
 
 

Celá ČR mimo oblasti vymezené mimořádnými

veterinárními opatřeními

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje
intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a
pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače
zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských
plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto
pozemků,
c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této
vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z
mysliveckých a jiných zařízení,
d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s
energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou
střelou z brokové zbraně.
 
Nález uhynulých prasat divokých musí být oznámen krajské veterinární správě.
 
Vyplácení nálezného na území ČR mimo oblasti vymezené mimořádnými
veterinárními opatřeními
CELÁ ČR MIMO OBLASTI VYMEZENÉ MIMOŘÁDNÝMI VETERINÁRNÍMI
OPATŘENÍMI
Kategorie nálezné (Kč) zástřelné (Kč)
Všechna prasata nalezená uhynulá 2 000 -
 
 
 
 
(4.1.2018)
 

Vážení kolegové myslivci,

v posledních dnech jste se dozvěděli o rozšíření AMP mimo oplocenou zónu v oblasti okresu Zlín. Pro ty z Vás, kteří jste doufali, že se šíření AMP podaří zastavit uvnitř elektrických a pachových ohradníků, je to jistě smutné zjištění. Již dříve jsem publikoval, že jsem k této snaze spíše skeptický. Jsem přesvědčen, že ani trvalé oplocení drátěným plotem by toto šíření nemohlo zastavit, vzhledem k nacházejícím se obcím a s tím související nutné průchodnosti území v dané oblasti. Současně jsem Vás požádal o zintenzivnění lovu černé zvěře v celé republice. Blíží se doba, kdy si řekne většina z Vás, kam až AMP postoupí a jaké případné důsledky bude mít toto šíření pro Vás samotné a pro myslivost v ČR vůbec. Věřte mi, že bude. Na základě poznatků z Polska, Ukrajiny, Ruska, Běloruska a z Pobaltských rebublik můžu říci, že pro populaci černé zvěře opravdu zdrcující. Ty z Vás, kteří si myslíte, že jde jen o nafouknutou bublinu, ubezpečuji, že o zveličování problému nejde. Je potřeba si uvědomit, že současně s úhynem černé zvěře dojde nejpravděpodobněji k rozšíření nákazy ve velkochovech prasat a i v individuálních domácích odchovech v ČR. S tímto souvisí významé ekonomické ztráty nejenom u těchto chovatelů, ale i s výrazným negativním dopadem pro státní kasu.


Chtěl bych poděkovat těm myslivcům, kteří si tento stav uvědomili a zintenzivnili lov černé zvěře ve svých honitbách. Vás, kteří si stále myslíte, že se Vás to nedotkne, mohu pouze varovat před tím, co nastane téměř s jistou pravděpodobností. Bachyně a větší kusy černé zvěře, které neustále chráníte "obehranou písničkou" o nestřílení matek při individuálních a hlavně společných lovech, budete nejspíše v brzké době sbírat do igelitových pytlů a následně dopravovat za pomoci určených osob do kafilerních boxů k nutné likvidaci. Nemohu dnes předjímat, jaké rozhodnutí padne ze strany státních institucí. V pátek 5.1.2018 zasedá opět krizový štáb na Ústřední veterinární správě k dané situaci. ČMMJ je opět na toto zasedání přizvána. Jedním z našich návrhů bude mimo jiné i opětovné navrácení zástřelného pro lovce černé zvěře v letošním roce. Vzhledem k závažnosti celé situace budeme podávat návrh ministru zemědělství, aby v nasledujícím období okamžitě zasáhl do způsobu obhospodařování zemědělských pozemků v ČR. Pokud si odpovědní činitelé uvědomí vážnost celé situace, musí si současně uvědomit také příčiny tohoto stavu. V následujícím týdnu proběhne na ústředí ČMMJ jednání za přítomnosti oslovených odborníků z ČR a SR, kteří by svými praktickými, odbornými a vědeckými zkušenostmi mohli přispět k návrhu řešení tohoto významného problému. Se závěry tohoto jednání a s návrhy řešení ze strany ČMMJ neodkladně seznámíme MZe a SVS a další dotčené instituce. Současně budeme také informovat mysliveckou veřejnost.


Pokud si ovšem většina z Vás, uživatelů, nájemců a vlastníků honiteb, neuvědomí vážnost situace a nezačne černou zvěř bez ohledu na počet, věk i pohlaví okamžitě lovit na celém území ČR, je snaha o řešení tohoto problému téměř mizivá. Způsob zemědělského hospodaření je na jedné straně jedním z hlavních faktorů nárůstu stavu černé zvěře. Na straně druhé si je nutno přiznat, že neustálé dlouhodobé podceňování výzev ke změně způsobu obhospodařování a lovu černé zvěře ze strany myslivců, stejnou měrou přispěla k této situaci. Pouze okamžité radikální řešení přemnožené populace černé zvěře může napomoci k zastavení šíření této choroby. Zdůrazňuji slovo radikální.


Znova si dovolím zopakovat. Pokud nebudeme lovit veškerou černou zvěř, kterou potkáme, s jistotou budeme sbírat.


Státní instituce ve snaze k zamezení šíření této nákazy mohou přistoupit i k daleko radikálnějšímu řešení. Pokud myslivci nenapomohou k zcela zásadnímu snížení stavů černé zvěře v našich honitbách, dá se předpokládat, že černou zvěř na celém území nebudou lovit jen současní uživatelé, vlastníci a nájemci honiteb.


Nemohu a nechci předjímat závěry z následujících jednání dotčených organizací. Vždy jsem tvrdil, více hlav, více rozumu a čím více praktických zkušeností, tím lépe. Pokud ví někdo z Vás, jak zastavit šíření této choroby bez radikálního řešení snížení stavů černé zvěře, budu velice potěšen, pokud se ozvete s konstruktivním návrhem na adresu predseda@cmmj.cz.

Ing. Jiří Janota
předseda 

 

(21.9.2017)

 

    V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno osm divokých prasat. Všechna prasata byla střelena vně oblasti ohraničené elektrickými ohradníky. Uvnitř této tzv. vysoce rizikové oblasti bylo chyceno do odchytového zařízení a následně usmrceno šest selat. Ve všech 14 případech je již znám výsledek vyšetření na africký mor prasat. Ani jedno zvíře jím nebylo nakaženo.
K dnešnímu dni eviduje SVS 103 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní tři čtvrtiny  ze 138 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 30 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 38 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření negativní. V současné době se čeká na vyšetření 8 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 546 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 3859 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (809) a Uherské Hradiště (805). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila

 
 
 
(22.8.2017)
 

Africký mor prasat (AMP) byl k dnešnímu dni potvrzen u 90 uhynulých divočáků, přičemž všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech (vysoce riziková oblast), kde již byl AMP dříve potvrzen. Celkový počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 166. Negativním výsledkem skončilo vyšetření 75 vzorků. Jeden vzorek čeká na výsledek.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 153 kusů, výsledky vyšetření na a AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 2030 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (474) a Uherské Hradiště (416). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.
 
(18.8.2017)
 
 
 
(16.8.2017)
 
Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 15.8.2017
 
Státní veterinární správa (SVS) k dnešnímu dni eviduje 156 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetření prokázala virus AMP u 88 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 65 testovaných případů. Na výsledek vyšetření čekají tři vzorky. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (okres Zlín) prozatím vzrostl na 65 kusů. Výsledky vyšetření na AMP u těchto zvířat jsou všechny negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem se k dnešku ulovilo 1799 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je v okresech Kroměříž – 431 a Uherské Hradiště – 384. Žádný vzorek ze v této oblasti ulovených divočáků nebyl dosud pozitivní na AMP.
V mimořádných veterinárních opatřeních týkajících se oblasti s intenzivním odlovem (oblast je vymezena od Brna dálnicemi D1 a následujícími směr Ostrava a D2 směr Lanžhot) došlo k novele. Ta se týká nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vývrhy osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty (asanační podniky, kompostárny atd.) Vývrhy nesmí být ponechány volně na místě, kde byl divočák uloven. Povinnost se nově nevztahuje na další vedlejší živočišné produkty (jako kůže, kosti, lebky).
 

(15.8.2017)

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 14.8.2017

K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa ve Zlínském kraji 155 nalezených uhynulých divokých prasat. Nákazu africkým morem prasat potvrdilo vyšetření u 87 z nich, naopak v 63 případech byl výsledek testu negativní. Na vyšetření v současné době čeká pět zbývajících vzorků. Počet odlovených divokých prasat v části zamořené oblasti, kde se může lovit, (zelená zóna) vzrostl na 55. Vyšetření všech těchto kusů na AMP bylo negativní. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odstřeleno 1785 divokých prasat. Nejvíce v okresech Kroměříž (425) a Uherské Hradiště (383). Ve všech případech byl výsledek vyšetření na AMP negativní.
 

(29.7.2017)

Vyjádření MZe k právní platnosti MVO
25.7.2017
Na základě hromadících se dotazů k oprávněnosti a právní platnosti MVO jsme požádali Ministerstvo zemědělství o vyjádření:
Ministerstvo zemědělství se jako ústřední orgán státní správy myslivosti setkává s dotazy, zda jsou nařízení Státní veterinární správy (dále "SVS"), která ukládají intenzivní lov prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví a uvolňují některé způsoby lovu zakázané zákonem o myslivosti, v souladu s právním řádem České republiky.

V prvé řadě je třeba uvést, že se v případě uvedených nařízení nejedná o zásah do práva myslivosti, ale jde o veterinární opatření uložená podle zvláštní právní úpravy - veterinárního zákona. Účelem opatření je zpomalení, v ideálním případě zastavení a likvidace nákazy afrického moru divokých prasat na území ČR. Uvedená opatření SVS mají přednost před právní úpravou obsaženou v zákoně o myslivosti, protože jde v případě veterinárního zákona o speciální právní úpravu, která má za účel chránit veřejný zájem, kterým je v tomto případě zachování zdraví nejen u větší části populace prasete divokého, ale i u prasat domácích.

Nařízení SVS byla připravena v úzké součinnosti s Ministerstvem zemědělství, Sekcí lesního hospodářství, které je plně podporuje a vyzývá k jejich dodržování v zájmu zachování možnosti lovu a zužitkování prasat divokých v našich honitbách.

V případě veterinárních opatření se nejedná o žádné předvolební kroky, ale o využití všech dostupných zákonných prostředků k boji s mimořádně nakažlivou chorobou prasat, což lze pochopit již po nastudování základních informací o této chorobě na webových stránkách SVS.

S ohledem na to, že se jedná o situaci, která je výjimečná a nemá doposud v historii ČR obdoby, je třeba, aby všichni jichž se týká, tedy zejména myslivci a chovatelé domácích prasat sledovali aktuální informace na stránkách SVS (ZDE) a plnili v maximální možné míře uložené povinnosti.

Pro úplnost je třeba upozornit, že nařízení SVS budou platit až do jejich zrušení, které bude rovněž oznámeno na www stránkách SVS.

Závěrem je ještě třeba uvést, že státní správa myslivosti samozřejmě nebude ukládat žádné sankce za to, že myslivci budou lovit divoká prasata bez ohledu na věk a pohlaví a využijí zakázaných způsobů lovu v souladu s nařízeními SVS.


Pozn. ČMMJ: Domníváme se tedy, že jakékoliv omezování lovu černé zvěře v honitbě, např. na základě vnitřních předpisů uživatele honitby, může být považováno za porušení MVO a může být za toto uživatel sankcionován jako právnická osoba částkou až do výše 2 mil. Kč.

Autor: LL

 

 

(25.7.2017)

Řada myslivců si přečetla všechna doposud vydaná Mimořádná veterinární opatření (MVO) k AMP a tak se množí dotazy jak si počínat v naší oblasti (např. Jihočeský kraj, resp. okres Tábor) a jaké vzorky se mají vlastně odevzdávat.

Zdůrazňuji, že se nás prozatím týkají jenom MVO určená pro Českou republiku. Také doufám, že to tak zůstane, ale vše se může nečekaně změnit a vyvíjet jinak. K dnešnímu dni je zjištěno 61 ks pozitivních kusů na AMP. Počet je narůstající, ale naštěstí nákaza nepřekročila hranice zamořeného pásma - zatím

Rekapituluji vše nutné a potřebné k dnešnímu dni:

1)      Ulovený divočák se označí plombou a vyplní se lístek o původu zvěře. Vnitřnosti jsou spolu s celým tělem určeny k prohlídce proškolenou osobou. To je ideální stav i v případě, že si kus ponechává lovec pro spotřebu ve vlastní domácnosti. Jakmile je kus dělen mezi jiné nebo celý kus předán těm, kteří nebyli účastníky lovu, musí být prohlídka provedena. Budou na to zaměřeny kontroly uživatelů honiteb.

2)      Stejně jako v minulosti je odebrán a odevzdán vzorek svaloviny bránice k vyšetření na trichinely.

3)      Dále je průběžně odebírán vzorek barvy (krve) – ročně musí být odevzdáno 5 % z počtu ulovených kusů v honitbě.

4)      Na KVS se oznamuje každý kus uhynulého divočáka, z něhož se v součinnosti s úředním veterinárním lékařem KVS odebírají  vzorky tkání nebo jde-li o sele, tak celý kus se zaměřením i na AMP. Nálezné je 1.000,- Kč !!

5)      V žádném případě se neodhazují nezpracované zbytky těl černé zvěře zpět do lesa, ale musí se neškodně zlikvidovat.

 

MVDr. Lubomír Nezbeda

ředitel  odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví 2

Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj

Severní 9, 370 10 České Budějovice

Pracoviště: Purkyňova 2533, 390 02 Tábor

 

l.nezbeda.kvsc@svscr.cz

T: + 420 381 254 751

M: + 420 731 134 752

 
 
------------------------------------------------------------
(10.7.2017 odkazy na aktuální informace)
 
Nejdůležitějí odkazy k aktuálním informacím:
 
 
 
 
 
Rada OMS Tábor doporučeje všem spolkům, aby se aktivně podíleli na odlovu černé zvěře. Zároveň žádá zemědělce a družstva, aby nepodceňovali tuto nákazu a v připadě nálezu uhynulé černé zvěře v polích či jeji zabití při sečení dbali pokynů vydaných SVS pro danné území. Těmito preventivními kroky můžeme částečně zamezit nekontrolovanému šíření nákazy AMP. 
 
 
------------------------------------------------------------
 
(24.7.2017)
 
Určitě to není poslední změna. Jak se bude vyvíjet situace, budou probíhat změny. Nejspíš se stane, že se v tom řada lidí zanedlouho tzv. ztratí.
Pokud by bylo něco někomu nejasné, může mi zástupce honitby (předseda, hospodář) zavolat.


MVDr. Lubomír Nezbeda
ředitel  odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví 2
Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj
Severní 9, 370 10 České Budějovice
Pracoviště: Purkyňova 2533, 390 02 Tábor
 
--------------------------------------------------------------
 
Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 14.8.2017