KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ 

A OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

přihláška

Zveme všechny zájemce o dobrou zábavu, hudbu a tanec na tradiční MYSLIVECKÝ PLEC

Předprodej vstupenek již nyní v kanceláři OMS Tábor, tel: 381 253 123 

Informace o vyšetřování ulovených divokých prasat na Aujeszkyho chorobu 

 
Předkládáváme Vám informaci o úpravě Metodiky a kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2017 týkající se vyšetřování ulovených divokých prasat na Aujeszkyho chorobu prasat. S platností od 10.10.2017 se vyšetřují všechna ulovená divoká prasata sérologicky na Aujeszkyho chorobu prasat, přičemž lovec je povinen od každého uloveného divokého prasete odebrat vzorek krve z důvodu výše uvedeného vyšetření. Tento úkon je spojen s nárokem lovce na vyplacení zástřelného ve výši 1.000 Kč.
 
Pro nárok na vyplacení zástřelného lovci je nutné splnit následující náležitosti:
  1. odebrat do vlastní odběrovky krev uloveného prasete;
  2. vyplnit objednávku laboratorního vyšetření uloveného prasete divokého na Aujezskyho chorobu kód EpI300 (příloha č. 1);
  3. vyplnit žádost o proplacení ulovených divokých prasat podle kódu EpI180 (příloha č. 2), přičemž zástřelné lze vyplatit pouze na bankovní účet;
  4. předat vzorek krve, objednávku laboratorního vyšetření a žádanku o proplacení na pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj.
 
Zástřelné bude vypláceno po obdržení protokolu o zkoušce s výsledkem vyšetření krve na Aujezskyho chorobu ze státního veterinárního ústavu na bankovní účet uvedený v žádosti o proplacení. Lovci nebude výsledek vyšetření zasílán, výsledky a vyhodnocení monitoringu Aujezskyho choroby u divokých prasat budou zveřejněny ve výroční zprávě Státní veterinární správy.
 
 

Africký mor prasat v ČR (AMP)

 

(21.9.2017)

 

    V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno osm divokých prasat. Všechna prasata byla střelena vně oblasti ohraničené elektrickými ohradníky. Uvnitř této tzv. vysoce rizikové oblasti bylo chyceno do odchytového zařízení a následně usmrceno šest selat. Ve všech 14 případech je již znám výsledek vyšetření na africký mor prasat. Ani jedno zvíře jím nebylo nakaženo.
K dnešnímu dni eviduje SVS 103 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní tři čtvrtiny  ze 138 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 30 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 38 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření negativní. V současné době se čeká na vyšetření 8 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 546 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 3859 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (809) a Uherské Hradiště (805). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila

 
 
 
(22.8.2017)
 

Africký mor prasat (AMP) byl k dnešnímu dni potvrzen u 90 uhynulých divočáků, přičemž všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech (vysoce riziková oblast), kde již byl AMP dříve potvrzen. Celkový počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 166. Negativním výsledkem skončilo vyšetření 75 vzorků. Jeden vzorek čeká na výsledek.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 153 kusů, výsledky vyšetření na a AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 2030 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (474) a Uherské Hradiště (416). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.
 
(18.8.2017)
 
 
 
(16.8.2017)
 
Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 15.8.2017
 
Státní veterinární správa (SVS) k dnešnímu dni eviduje 156 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetření prokázala virus AMP u 88 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 65 testovaných případů. Na výsledek vyšetření čekají tři vzorky. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (okres Zlín) prozatím vzrostl na 65 kusů. Výsledky vyšetření na AMP u těchto zvířat jsou všechny negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem se k dnešku ulovilo 1799 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je v okresech Kroměříž – 431 a Uherské Hradiště – 384. Žádný vzorek ze v této oblasti ulovených divočáků nebyl dosud pozitivní na AMP.
V mimořádných veterinárních opatřeních týkajících se oblasti s intenzivním odlovem (oblast je vymezena od Brna dálnicemi D1 a následujícími směr Ostrava a D2 směr Lanžhot) došlo k novele. Ta se týká nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vývrhy osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty (asanační podniky, kompostárny atd.) Vývrhy nesmí být ponechány volně na místě, kde byl divočák uloven. Povinnost se nově nevztahuje na další vedlejší živočišné produkty (jako kůže, kosti, lebky).
 

(15.8.2017)

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 14.8.2017

K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa ve Zlínském kraji 155 nalezených uhynulých divokých prasat. Nákazu africkým morem prasat potvrdilo vyšetření u 87 z nich, naopak v 63 případech byl výsledek testu negativní. Na vyšetření v současné době čeká pět zbývajících vzorků. Počet odlovených divokých prasat v části zamořené oblasti, kde se může lovit, (zelená zóna) vzrostl na 55. Vyšetření všech těchto kusů na AMP bylo negativní. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odstřeleno 1785 divokých prasat. Nejvíce v okresech Kroměříž (425) a Uherské Hradiště (383). Ve všech případech byl výsledek vyšetření na AMP negativní.
 

(29.7.2017)

Vyjádření MZe k právní platnosti MVO
25.7.2017
Na základě hromadících se dotazů k oprávněnosti a právní platnosti MVO jsme požádali Ministerstvo zemědělství o vyjádření:
Ministerstvo zemědělství se jako ústřední orgán státní správy myslivosti setkává s dotazy, zda jsou nařízení Státní veterinární správy (dále "SVS"), která ukládají intenzivní lov prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví a uvolňují některé způsoby lovu zakázané zákonem o myslivosti, v souladu s právním řádem České republiky.

V prvé řadě je třeba uvést, že se v případě uvedených nařízení nejedná o zásah do práva myslivosti, ale jde o veterinární opatření uložená podle zvláštní právní úpravy - veterinárního zákona. Účelem opatření je zpomalení, v ideálním případě zastavení a likvidace nákazy afrického moru divokých prasat na území ČR. Uvedená opatření SVS mají přednost před právní úpravou obsaženou v zákoně o myslivosti, protože jde v případě veterinárního zákona o speciální právní úpravu, která má za účel chránit veřejný zájem, kterým je v tomto případě zachování zdraví nejen u větší části populace prasete divokého, ale i u prasat domácích.

Nařízení SVS byla připravena v úzké součinnosti s Ministerstvem zemědělství, Sekcí lesního hospodářství, které je plně podporuje a vyzývá k jejich dodržování v zájmu zachování možnosti lovu a zužitkování prasat divokých v našich honitbách.

V případě veterinárních opatření se nejedná o žádné předvolební kroky, ale o využití všech dostupných zákonných prostředků k boji s mimořádně nakažlivou chorobou prasat, což lze pochopit již po nastudování základních informací o této chorobě na webových stránkách SVS.

S ohledem na to, že se jedná o situaci, která je výjimečná a nemá doposud v historii ČR obdoby, je třeba, aby všichni jichž se týká, tedy zejména myslivci a chovatelé domácích prasat sledovali aktuální informace na stránkách SVS (ZDE) a plnili v maximální možné míře uložené povinnosti.

Pro úplnost je třeba upozornit, že nařízení SVS budou platit až do jejich zrušení, které bude rovněž oznámeno na www stránkách SVS.

Závěrem je ještě třeba uvést, že státní správa myslivosti samozřejmě nebude ukládat žádné sankce za to, že myslivci budou lovit divoká prasata bez ohledu na věk a pohlaví a využijí zakázaných způsobů lovu v souladu s nařízeními SVS.


Pozn. ČMMJ: Domníváme se tedy, že jakékoliv omezování lovu černé zvěře v honitbě, např. na základě vnitřních předpisů uživatele honitby, může být považováno za porušení MVO a může být za toto uživatel sankcionován jako právnická osoba částkou až do výše 2 mil. Kč.

Autor: LL

 

 

(25.7.2017)

Řada myslivců si přečetla všechna doposud vydaná Mimořádná veterinární opatření (MVO) k AMP a tak se množí dotazy jak si počínat v naší oblasti (např. Jihočeský kraj, resp. okres Tábor) a jaké vzorky se mají vlastně odevzdávat.

Zdůrazňuji, že se nás prozatím týkají jenom MVO určená pro Českou republiku. Také doufám, že to tak zůstane, ale vše se může nečekaně změnit a vyvíjet jinak. K dnešnímu dni je zjištěno 61 ks pozitivních kusů na AMP. Počet je narůstající, ale naštěstí nákaza nepřekročila hranice zamořeného pásma - zatím

Rekapituluji vše nutné a potřebné k dnešnímu dni:

1)      Ulovený divočák se označí plombou a vyplní se lístek o původu zvěře. Vnitřnosti jsou spolu s celým tělem určeny k prohlídce proškolenou osobou. To je ideální stav i v případě, že si kus ponechává lovec pro spotřebu ve vlastní domácnosti. Jakmile je kus dělen mezi jiné nebo celý kus předán těm, kteří nebyli účastníky lovu, musí být prohlídka provedena. Budou na to zaměřeny kontroly uživatelů honiteb.

2)      Stejně jako v minulosti je odebrán a odevzdán vzorek svaloviny bránice k vyšetření na trichinely.

3)      Dále je průběžně odebírán vzorek barvy (krve) – ročně musí být odevzdáno 5 % z počtu ulovených kusů v honitbě.

4)      Na KVS se oznamuje každý kus uhynulého divočáka, z něhož se v součinnosti s úředním veterinárním lékařem KVS odebírají  vzorky tkání nebo jde-li o sele, tak celý kus se zaměřením i na AMP. Nálezné je 1.000,- Kč !!

5)      V žádném případě se neodhazují nezpracované zbytky těl černé zvěře zpět do lesa, ale musí se neškodně zlikvidovat.

 

MVDr. Lubomír Nezbeda

ředitel  odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví 2

Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj

Severní 9, 370 10 České Budějovice

Pracoviště: Purkyňova 2533, 390 02 Tábor

 

l.nezbeda.kvsc@svscr.cz

T: + 420 381 254 751

M: + 420 731 134 752

 
 
------------------------------------------------------------
(10.7.2017 odkazy na aktuální informace)
 
Nejdůležitějí odkazy k aktuálním informacím:
 
 
 
 
 
Rada OMS Tábor doporučeje všem spolkům, aby se aktivně podíleli na odlovu černé zvěře. Zároveň žádá zemědělce a družstva, aby nepodceňovali tuto nákazu a v připadě nálezu uhynulé černé zvěře v polích či jeji zabití při sečení dbali pokynů vydaných SVS pro danné území. Těmito preventivními kroky můžeme částečně zamezit nekontrolovanému šíření nákazy AMP. 
 
 
------------------------------------------------------------
 
(24.7.2017)
 
Určitě to není poslední změna. Jak se bude vyvíjet situace, budou probíhat změny. Nejspíš se stane, že se v tom řada lidí zanedlouho tzv. ztratí.
Pokud by bylo něco někomu nejasné, může mi zástupce honitby (předseda, hospodář) zavolat.


MVDr. Lubomír Nezbeda
ředitel  odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví 2
Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj
Severní 9, 370 10 České Budějovice
Pracoviště: Purkyňova 2533, 390 02 Tábor
 
--------------------------------------------------------------
 
Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 14.8.2017

Trubači OMS Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí   

rozšiřují výuku v oboru

LESNÍ ROH/ LESNICE

pro děti od 8-mi let.

V případě zájmu kontakturjte prosím učitelku

paní Evu Mlázovskou tel 721 047 843

-----

-----

Zároveň gratulujeme našim trubačům za vynikající

2. místo souborů

a

2, 5, a 6-té místo v jednotlivcích

v "Československé soutěži trubačí" konané 3.6.2017 u Banské Bystrice (SK)

 

Aktuálně ...

Problematika fibropapilomatózy srnčí zvěře

02.10.2017 16:15
Problematika fibropapilomatózy srnčí zvěře    (odkaz PDF, 245kB)

Smuteční oznámení

23.05.2017 17:31
Hluboce zarmouceni oznamujeme, že umřel pan Břetislav Uchytil. Rozloučení proběhne 29.5.2017 v Č. Budějovicích. PARTE

Klubová výstava českého fouska - Chotoviny 3. 6. 2017

06.05.2017 10:16
Českomoravská kynologická unie                     Klub chovatelů českých fousků         Vážení myslivci, myslivečtí kynologové,        dovolte, abych Vás...

Nácviky na umělé noře v Poříně

02.05.2017 16:06
Oznamujeme všem zájemcům zahájení nácviků na umělé noře v Poříně. Nácviky budou probíhat od 5. 5. 2017 každý pátek v čase od 17. do 19. hodin. Kontaktní osoba Roman Kaňka tel. 608 953 444

Výtvarná soutěž pro děti

19.04.2017 08:44
Příjmáme výtvartné práce dětí do tématické výtvarné soutěže "Červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody". Soutěž je určena všem dětem mateřských a základních škol, výtvarným kroužkům, ale i samotným jednotlivcům z řad dětí. Práce bude hodnotit ak. malíř Teodor Buzu a budou i vystaveny v průběhu...

Zkoušky adeptů 2016-2017

01.04.2017 08:10
V sobotu, 25. března 2017 proběhli zkoušky adeptů o "První lovecký lístek". Z 39-ti přihlášených ke zkouškám se dostavilo 37 uchazečů.  Uspělo celkem 32 uchazečů, 5 odstoupilo a zkusí to za měsíc.  

Vyzvednutí kamenné soli a minerálního lizu

19.10.2016 16:43
V týdnu od 17.10. do  21.10. 2016 je připravena k vyzvednutí kamenná sůl a minerální liz v objektu ZZN Čekanice u Tábora.Zástupci mysliveckých spolků si mohou vyzvedávat výše uvedené od 7-mi do 14-ti hod.

Memoriál Jaromíra Dostála

25.07.2016 16:41

Sumář odlovu zvěře za okres Tábor 2010-2015

12.05.2016 17:21
Sumář odlovu zvěře za okres Tábor za roky 2010-2015  zde ke stažení (pdf) 

JIHOČESKÉ DERBY 2016 – VII. ROČNÍK

09.05.2016 17:03
KCHČF – Jihočeská pobočka MS Vysoký Hrádek Březí pořádají JIHOČESKÉ DERBY 2016 – VII. ROČNÍK SOUTĚŽ SE ZADÁVÁNÍM TITULŮ CACT, R-CACT /Zkoušky vodní práce, Zkoušky vloh/ Zvěrkovice – 6. 8. až 7. 8. 2016   Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2016   Platba: Poštovní poukázkou typu C. Zpráva pro...
1 | 2 | 3 | 4 >>

 

Ten radost měj z dobré myslivosti,

  Kdo jí koná ve cti, bez zištnosti,

    Komu příroda je srdce tužbou

      A myslivost čisté krásy službou.

        Není myslivcem, kdo zná jen lovit

         A není ochoten hájit, tvořit.

           Ctěme dobré myslivecké mravy,

             Cit, čest, skromnost, měj myslivec pravý!" 

                                                                   Antonín Dyk

_____________________________________________________________________________________________